Skip to content

Algemene voorwaarden

Instituut voor Vitaal Ondernemen ©️ 2024

Artikel 1: Begrippen:

1. Opdrachtgever: de persoon of organisatie die met Instituut Voor Vitaal Ondernemen een Overeenkomst sluit voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
2. Overeenkomst: overeenkomst van opdracht die tussen Opdrachtgever en Instituut Voor Vitaal Ondernemen, hierna IVVO te noemen, wordt gesloten voor het verrichten van Werkzaamheden. Het betreft een overeenkomst van bepaalde of van onbepaalde duur.
3. Overeenkomst bepaalde duur: overeenkomst die wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd en die eindigt door voltooiing van de Werkzaamheden en/of door het verstrijken van de overeengekomen duur.
4. Overeenkomst onbepaalde duur: overeenkomst op basis waarvan IVVO maandelijks de overeengekomen Werkzaamheden verricht. Deze overeenkomst eindigt niet door voltooiing van de werkzaamheden.
5. IVVO: Instituut Voor Vitaal Ondernemen, die de Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever verricht.
6. Werkzaamheden: de overeengekomen werkzaamheden die IVVO ten behoeve van Opdrachtgever verricht uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst die tussen Opdrachtgever en IVVO wordt gesloten.
2. Een aanbod van IVVO is vrijblijvend en één maand geldig.
3. Afwijkende voorwaarden en eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk of digitaal door IVVO zijn aanvaard en dan alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
4. Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van ons, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, hetzij digitaal een opdracht aan ons verstrekt, welke opdracht wij schriftelijk, digitaal of mondeling accepteren.
5. De Overeenkomst wordt door beide partijen aangegaan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 3: De Overeenkomst

1. De Overeenkomst bepaalde duur wordt aangegaan voor een bepaalde periode die in de Overeenkomst staat vermeld.
2. De Overeenkomst onbepaalde duur wordt eerst aangegaan voor de periode van een jaar. Na afloop van dat jaar wordt de Overeenkomst onbepaalde duur stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. Tenzij anders overeengekomen, berusten de intellectuele eigendomsrechten op de (resultaten van de) Werkzaamheden uitsluitend bij IVVO. Opdrachtgever is gerechtigd om (de resultaten van) de Werkzaamheden te gebruiken voor het overeengekomen doel voor diens bedrijf. Opdrachtgever garandeert dat buiten dat doel derden geen kennis kunnen nemen van de (resultaten van de) Werkzaamheden, en dat deze op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden, al dan niet tegen betaling.
4. Meerwerk wordt in rekening gebracht conform het in de Overeenkomst vermelde uurtarief, tenzij anders overeengekomen.
5. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de Werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan IVVO te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 4: De uitvoering van de Werkzaamheden en deverplichtingen van IVVO

1. In de Overeenkomst is de omschrijving opgenomen van de Werkzaamheden.
2. IVVO spant zich in om de Werkzaamheden uit te voeren naar de eisen van goed vakmanschap. De Overeenkomst kan niet aangemerkt worden als een resultaatsverbintenis.
3. IVVO voert de Werkzaamheden naar eigen inzicht uit.
4. De Werkzaamheden worden verricht vanuit de locatie van IVVO of opdrachtgever en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
5. IVVO is gerechtigd om derden (delen van) de Werkzaamheden te laten uitvoeren.
6. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden van IVVO dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst staat vermeld.
7. Alle producten en diensten die Opdrachtgever nodig heeft, worden op naam van Opdrachtgever aangeschaft en door Opdrachtgever betaald. IVVO is geen partij bij deze overeenkomsten en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze overeenkomsten.

Artikel 5: Verwerking persoonsgegevens

1. Indien IVVO bij de Werkzaamheden persoonsgegevens verwerkt, zal IVVO dit doen met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving.
2. IVVO is in beginsel aan te merken als verwerker, niet als verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uit de feitelijke uitvoering van de Werkzaamheden blijkt of in de Overeenkomst staat omschreven dat IVVO aangemerkt dient te worden als verwerkingsverantwoordelijke. Partijen sluiten een verwerkersovereenkomst, indien van toepassing.
3. Indien IVVO in het kader van de verwerkersovereenkomst werkzaamheden verricht, is IVVO gerechtigd om deze werkzaamheden als meerwerk in rekening te brengen. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet als deze werkzaamheden expliciet staan opgenomen als Werkzaamheden in de Overeenkomst of als deze werkzaamheden niet voldoen aan de eisen van privacy wetgeving en dit te wijten is aan IVVO.
4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief de reiskosten van onze trainers en exclusief 21% BTW
5. De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de volledige afname van deze activiteiten binnen een half jaar tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 6: Specifieke aspecten Overeenkomst bepaalde duur:

1. Indien IVVO op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden verricht die buiten de inhoud of omvang van het Overeenkomst bepaalde duur vallen, worden deze werkzaamheden vergoed als meerwerk.
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door deze werkzaamheden de overeengekomen of verwachte einddatum van het Overeenkomst bepaalde duur kan worden beïnvloed.
3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst bepaalde duur in fasen zal worden uitgevoerd, kan IVVO de uitvoering van Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van Werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of heeft betaald.
4. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst bepaalde duur voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit hem niet van zijn toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van Opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst bepaalde duur direct en volledig opeisbaar.
5. Onverminderd de verplichtingen van IVVO, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de mate waarin hij zich op de door IVVO gegeven adviezen baseert, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat IVVO de implementatie van deze adviezen zal uitvoeren.
6. In de Overeenkomst bepaalde duur is de aansprakelijkheid van IVVO beperkt tot maximaal de reeds overeengekomen vergoeding voor de Werkzaamheden.
7. Indien de Overeenkomst bepaalde duur is onderverdeeld in delen/fases, is de aansprakelijkheid van IVVO verder beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding voor het onderdeel/de fase waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 7: Specifieke aspecten Overeenkomst onbepaalde duur

1. In de Overeenkomst onbepaalde duur staat het overeengekomen aantal uren per maand of activiteit vermeld dat IVVO de Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
2. Indien de daadwerkelijk door IVVO bestede tijd/ of activiteit in een maand afwijkt van het overeengekomen aantal uren, zal IVVO de Opdrachtgever hierover informeren. IVVO is gerechtigd dit als meerwerk in rekening te brengen bij Opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.
3. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst onbepaalde duur voortijdig beëindigt, behoudt IVVO aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever voor de declaraties van reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst onbepaalde duur direct en volledig opeisbaar.
4. IVVO is gerechtigd om eens per jaar haar tarieven aan te passen. IVVO zal Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.
5. IVVO is gerechtigd om de reiskosten en alle andere kosten en voorschotten verband houdend met de Overeenkomst onbepaalde duur aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. In de Overeenkomst onbepaalde duur is de aansprakelijkheid van IVVO beperkt tot maximaal het honorarium dat door IVVO in de 3 (drie) maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de Werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening is gebracht en door Opdrachtgever is voldaan.

Artikel 8: Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan het geven van tijdige en duidelijke informatie over het bedrijf van Opdrachtgever en, indien van toepassing, het tijdig schriftelijk goedkeuren van het werk van IVVO.
2. Opdrachtgever staat jegens IVVO in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan IVVO van alle voor de Werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
3. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart IVVO voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van het gebruik van deze gegevens en informatie.
4. Indien door de omstandigheden uit leden 1 en 2 vertraging ontstaat in de uitvoering van de Overeenkomst, is IVVO gerechtigd om de hieruit voortvloeiende extra kosten en honorarium als meerwerk in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 9: Geheimhouding

1. IVVO verplicht zich tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever gegeven vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen bedrijfsgegevens en klantgegevens van Opdrachtgever.
2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:
• IVVO verplicht is tot openbaarmaking op
grond van de wet of een bindende uitspraak van de
rechter of overheidsorgaan;
• de informatie algemeen bekend wordt;
• IVVO optreedt voor zichzelf in een juridische
procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Ten aanzien van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, gelden de bepalingen uit de verwerkersovereenkomst.

Artikel 10: Honorarium en betaling

1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van IVVO.
2. Tenzij anders overeengekomen, dient 50% van de reserveringswaarde 4 weken voorafgaand aan de start van het totale programma als vooruitbetaling te worden voldaan.
3. In geval van vooruitbetaling is IVVO gerechtigd om pas met de Werkzaamheden en voorbereidingen aan te vangen na ontvangst van het volledig verschuldigde bedrag door IVVO.
4. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
5. Alle prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en andere heffingen.
6. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is IVVO gerechtigd de Werkzaamheden op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
7. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is IVVO gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
9. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die IVVO maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

Artikel 11: Beëindiging van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van iedere maand.
2. Opzegging dient digitaal schriftelijk te worden gedaan.
3. In geval van overmacht, waaronder mede begrepen ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van medewerkers van IVVO, computerstoring of – uitval, internetstoring of –uitval, is IVVO gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. IVVO zal hierover melding doen aan Opdrachtgever. Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
4. Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Aan beide partijen komt de eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
5. Indien IVVO de Overeenkomst (tussentijds) beëindigt, of als de Overeenkomst op grond van overmacht wordt beëindigd, behoudt IVVO aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaraties van reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

1. Bij annulering tot een maand voor datum van opdracht wordt 10% van de totale reserveringswaarde in rekening
gebracht.
2. Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang van het programma wordt 50% van de totale reserveringswaarde in rekening gebracht.
3. Bij annulering korter als dan twee weken voor aanvang van de opdracht is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. IVVO is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van IVVO.
2. IVVO is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van IVVO voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
3. De in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen van IVVO gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere Opdrachtgevers. Alsdan betaalt IVVO aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van algemene voorwaarden geldende schadevergoeding.
4. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op IVVO geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
6. IVVO zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. IVVO is alleen aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden indien zij onder verantwoordelijkheid van IVVO werken.
7. Opdrachtgever vrijwaart IVVO ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van IVVO. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die IVVO in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 14: Overige bepalingen

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar IVVO zetelt.
3. Indien IVVO op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, wordt deze afstand slechts eenmalig verleend. In volgende situaties en Overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
4. IVVO is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. IVVO zal Opdrachtgever hierover informeren.
5. De volgende bepalingen blijven na beëindiging van de Overeenkomst gelden: artikel 3 lid 3, artikel 9, artikel 10 leden 8 en 9, artikel 12 en artikel 13.